ALGAT | ANYONE, ANYHOW

Esau answered, I beseech you, may anyone of the people who are with me live your way.

 

Esau odpowiedział, proszę, aby którykolwiek z ludzi tu ze mną mógł żyć na twój sposób.

Continue reading

Advertisements
Standard

ALEGGEN | ALLAY

At first, the land of Zabulon and the land of Neptalym were allayed with leniency; the last, the ways of the see beyond Jordan were made hard, for the Gentile Galilee.

 

Z początku, krainy Zabulon i Neptalim ułagodzono wyrozumiale; na ostatek, powyżej Jordanu drogi morza stały się trudne, dla etnicznej Galilei.

Continue reading

Standard

ACTOUR | MINDER

Say I, as long as the heir is a little child, he does not differ from a subordinate, when he is a lord of all, but he is under tutors and minders, until the time determined by his father.

 

Mówię ja, jak długo dziedzic jest małym dzieckiem, nie różni się od podwładnego, gdy jest panem wszystkich, lecz pod nauczycielami i opiekunami, do czasu wyznaczonego przez swego ojca.

Continue reading

Standard

ACQUENCHED | PERISHED

To him, not without merit, the power to write the deeds of the apostles was given in ministry, as God in Godful and the sons of the lost and perished had made a prayer of the apostles, that through the lot of God’s appointment the number should be fulfilled, and so Paul should give fulfillment to the apostles’ deeds;

 

Jemu to, nie bez zasługi, zdolność zapisania czynów apostołów została dana w posłannictwie, jako że Bóg w natchnieniu, wraz z synami tych, co przepadli i zginęli, modlitwę dla apostołów zmówili, iż za zrządzeniem boskiego wskazania liczby dopełnić należy, a takoż Paweł powinien dopełnić dzieł apostołów;

Continue reading

Standard

ACORDEN | AGREE

Truly did they place, on each side of the breast brooch, the rings through which to hang the two golden chains, set in by two hooks in the edges of the shoulder cloak. The elements in the front and in the back agreed so, that the cloak and the breast piece straight might be drawn together to the girdle, coupled strong with the rings, to which a buckle of hyacinth joined, lest they might unbind, and so that they kept together, as the Lord told Moses.

 

A prawdziwie, po obu stronach broszy napierśnej umieścili pierścienie, przez które przewieszone być miały owe dwa złote łańcuchy, osadzone haczykami w skrajach ramion szaty. Części wierzchnie i z drugiej strony pasowały tak, że okrycie i broszę wprost do ramienia dało się ściągnąć, mocno, wraz z pierścieniami, do czego zapinka hiacyntowa się łączyła, gdyby się miały poluźnić, a razem żeby się trzymały, jak powiedział Pan Mojżeszowi.

Continue reading

Standard